KASUTUSTINGIMUSED

Veebipoe orders.ringo.eco (edaspidi Ringo) omanik on Ringo Eco OÜ (registrikood 16092837), asukohaga Türi 10c, 11313 Tallinn, Harju maakond.

Veebipoest toodete ja teenuste ostjaks võib olla lõpptarbija (eraisik, juriidiline isik, kinnine üritus) (edaspidi Lõpptarbija) või edasimüüja (toidutootja, kauplus, tankla, kohvik, restoran) (edaspidi Müügikoht) või kogumiskoht (kontorihoone, korteriühistu, eramaja) (edaspidi Kogumiskoht).

Lõpptarbija kasutab Ringo pakendeid suletud alal ja vastutab nende eest. Müügikoht pakub jooke ja toitu tarbijatele ka Ringo Pakendites avalike müügikohtade või toidukullerite vahendusel. Kogumiskoht ainult kogub pakendeid.

Sõltumata kliendi või teenuse tüübist nimetame edaspidi kõiki kliente Partneriteks.

Ringo osutab Partneritele korduspakendite (edaspidi Pakendite) ringlusteenust Ringo kaubamärgi alt.

MÕISTED

Pakend – Ringo poolt Partnerile kasutada antud korduspakend.

Tagastuskast – Ringo poolt Partnerile kasutada antud kast (eri suurustes, sise- ja väliskastid)

Kogumiskast – Ringo poolt Partnerile antud suurem prügikast, mis on mõeldud välitingimustes kasutamiseks ning kuhu saab tühjendada Partneri hoones olevate väiksemate Tagastuskastide sisu.

PAKENDITE OMANDIÕIGUS

Pakendite omand on ja jääb Ringo omandiks. Pakendite omandamine, sealhulgas heauskne omandamine Partneri poolt ei ole võimalik.

Tagastuskastide ostmisel läheb omand üle Partnerile.

Tagastuskastide rentimise korral omand on ja jääb Ringo omandiks. Renditud tagastuskastide heauskne omandamine Partneri poolt ei ole võimalik.

Partneril ei ole õigust Pakendeid võõrandada ega koormata kolmandate isikute õigustega.

Pakenditele ei kohaldu pandiõigused, sealhulgas ei kohaldu Pakendite üleandmisel Müügikoha klientidele VÕS § 305 sätestatud üürileandja pandiõigus, ega muud koormatised.

Partneri poolt pandi tasumine ei too kaasa Pakendite omandiõiguse üleminekut Partnerile või mistahes kolmandale isikule ning kaotsiläinud Pakendite leidmisel kuuluvad need tagastamisele Ringo Eco OÜ-le ja Ringo tagastab leitud Pakendite Pandi Pakendite tagastajale.

KOGUMISKASTE TÜHJENDAMISTEENUSE JÕUSTUMINE, TÄHTAEG JA LÕPPEMINE

Kogumiskastide tühjendamise leping jõustub koos esimese maksega vastava teenuse eest ning on sõlmitud tähtajatuna. Partner määrab ise Ringo veebipoes, millise tihedusega soovib Kogumiskastide tühjendust. Ringo esitab arveid Kogumiskastide tühjenduse eest perioodiliselt

Pooltel on õigus Leping üles 30 (kolmekümne) päevase kirjaliku etteteatamisega.

Lepingu lõppemisel tagastab Partner mitte hiljem kui 10 (kümne) päeva jooksul kõik temale kasutada antud Kogumiskastid omal kulul.

TAGASTUSKASTIDE RENTIMISE JÕUSTUMINE, TÄHTAEG JA LÕPPEMINE

Tagastuskastide rentimise leping jõustub koos esimese maksega vastava teenuse eest ning on sõlmitud tähtajatuna.

Pooltel on õigus Leping üles 30 (kolmekümne) päevase kirjaliku etteteatamisega.

Lepingu lõppemisel tagastab Partner mitte hiljem kui 10 (kümne) päeva jooksul kõik temale kasutada antud Tagastuskastid omal kulul.

PAKENDITE RINGLUSTEENUSE JÕUSTUMINE, TÄHTAEG JA LÕPPEMINE

Pakendite ringlusteenuse leping jõustub koos esimese maksega vastava teenuse eest ning on sõlmitud tähtajatuna.

Kui Partner soovib Ringo pakendid anda avalikku kasutusse (müüa lõpptarbijale), siis peab ta koguma pandi ostjatelt. Pandile ei tohi käibemaksu lisada. Panti tuleb koguda vastavalt Ringo veebipoes olevale pandi haldamise juhendile, mis on kooskõlastatud Maksuametiga.

Kord juba avalikku kasutusse antud pakendeid ei tohi Partner ise kokku koguda pesemise või korduva kasutuse eesmärgil. Partner ei tohi ise panti tagastada Tarbijatele.

Pooltel on õigus Leping üles 30 (kolmekümne) päevase kirjaliku etteteatamisega.

Lepingu lõppemisel tagastab Partner mitte hiljem kui 10 (kümne) päeva jooksul kõik temale kasutada antud Pakendid omal kulul.

RINGO ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Ringo kohustub tarnima Partnerie puhtaid Pakendeid, Tagastuskaste ja Kogumiskaste vastavalt veeipoes toodud hindadee ja tarnetingimustele.

Ringo kohustub teostama kasutatud Pakendite korjet Kogumiskastist, vastavalt veebipoe hindadele. Kogumiskasti asukoht, ligipääsu tingimused ja korjepäevad fikseeritakse tellimuse kinnitamise käigus.

Ringo peseb Pakendid, vahetab välja katkised Pakendid, tagab Müügikoha tarbijate jaoks tarkvaralahenduse töötamise ning tagastab tarbijatele pandi.

Ringo vahetab katkised Pakendid välja tasuta. Välja arvatud Müügikohas või Kogumiskastiga tekkinud õnnetusjuhtumite nagu liiklusõnnetus, tulekahju vms korral.

Tarbijate poolt tagastamata jäänud ehk ringlusest väljunud Pakendite koguse üle peab arvestust Ringo ning deklareerib nende Pakendite müügi eraisikutele ja tasub ka riigile käibemaksu.

MÜÜGIKOHA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Müügikohal on õigus kasutada igat Pakendit joogi ja toidu müügil tarbijatele ühel korral.

Pakendi ja toidu hügieeni tagamiseks, Müügikoha tööpindade puhtuse tagamiseks ja ringlusteenuse jätkusuutlikuse tagamiseks peab Pakend pärast igat kasutust jõudma Kogumiskasti.

Müügikoht ei tohi jooki või toitu teistkordselt Pakendisse panna. Tarbija ei või kasutatud Pakendiga teistkordselt jooki või toitu Müügikohast osta. Tarbija sellise käitumise korral tuleb Müügikohal paluda tarbijal Pakend paigutada Tagastuskasti või Kogumiskasti ning Müügikoht võtab tarbija teenindamiseks kasutusele uue ja puhta Pakendi.

Müügikohal on õigus tagastada Pakendid Ringole alljärgnevatel juhtudel. Pakendite tagastamisel krediteeritakse varasemalt Müügikohale esitatud arvet tagastatud Pakendite osas.

  • a) Puhtad Pakendid, mis ei vasta Müügikoha nõudmistele, sealhulgas liigselt kriimustatud, mõranenud, katkised, mitte piisavalt puhtad vms.
  • b) Kasutamata jäänud Pakendid.
  • Müügikohal on õigus otsustada ise kas Pakendi Ringlustasu hakkab sisalduma tarbijale joogi/toidu hinnas või lisandub see eraldi teenusena arvele.

    Müügikohal on kohustus teha Pakenditele inventuur 2 korda aastas (aprilli esimese nädala jooksul ja oktoobri esimese nädala jooksul) ja edastada need tulemused Ringole. Kaduma läinud Pakendite ulatuses teeb Ringo Müügikohale müügiarve summas Pant + käibemaks, mida krediteeritakse juba makstud pandi võrra.

    Müügikoht lisab Pandi müügiarvetele tarbija jaoks ilma käibemaksuta. Panti ei käsitletata müügituluna ning Pandi üle tuleb pidada eraldi arvestust. Müügikoht esitab väljavõtte Pakendite müügi kohta kassasüsteemist Ringo soovi korral. Andmete kontrolli rakendatakse olukorras, kui on kahtlusi Müügikoha korrektses käitumises seoses Pakenditega.